پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/09/05 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3287278 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17238095

گوجه فرنگی

محصولی که بازهم روی دست کشاورزان ماند
همزمان با آغاز کشت گوجه خارج از فصل؛
با افزایش غیرمنتظره قیمت؛
1 2 3 4 5