پویاسامانه

علی مهرپویا

به مناسبت روز جهانی مخابرات صورت گرفت؛
سرپرست مخابرات منطقه بوشهر خبر داد:
1
-->