پویاسامانه

شورای شهر

در حاشیه پیشنهاد عجیب برخی اعضای شورا؛
واکنش مدیرکل بنیاد شهید به یک خبر؛
با تصمیم شورای شهر؛