پویاسامانه

شهردار بوشهر

شهردار بوشهر در آخرین جلسه شورای چهارم:
انتخاب کلیددار شهر پشت درهای بسته
1 2 3