پویاسامانه

حقوق بشر

حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد، از ایجاد این دفترها نباید نگران باشد
1 2