پویاسامانه

جوان

در حاشیه اقدام قابل تحسین دو جوان گناوه‌ای
وزیری: مگر استقلال لنگ 100 میلیون است!