پویاسامانه

جعفر محمدی

پیام های بدرقه آیت الله هاشمی رفسنجانی
به انگیزه 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس؛
لطفاً این مطلب را فارغ از شعار‌‌‌زدگی مطالعه کنید
1