پویاسامانه

برازجان

در محور اهرم-برازجان رخ داد؛
2 زمین لرزه هم در گناوه رخ داد
-->