پویاسامانه

اسماعیل تبادار

طی حکمی از سوی تبادار؛
رییس مجمع نمایندگان فارس:
با اجماع نمایندگان فارس
1