پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 34562161 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 41333679
کد خبر : 186802 تاریخ ثبت : 1396/11/25 10:04 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ برداشت پنبه

خلیج فارس: برداشت پنبه در شهرستان مرزی خدا آفرین از توابع استان آذربایجان شرقی در حاشیه رود ارس

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402126_900.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402125_123.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402124_658.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402129_241.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402128_712.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402127_753.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402132_384.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402131_286.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402130_910.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402135_135.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402134_441.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402133_531.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402138_207.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402137_602.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402136_289.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402148_505.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402147_902.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402139_668.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402155_537.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402154_157.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402149_885.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402158_263.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402157_668.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402156_128.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402161_537.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402160_629.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402159_644.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402164_636.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402163_227.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402162_271.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402167_763.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402166_118.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402165_778.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402174_439.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402172_761.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402168_185.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402177_981.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402176_542.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/8/30/1402175_726.jpg

 کلمات کلیدی خبر : برداشت پنبه