پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/07/17 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1189150 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 23426821
کد خبر : 186492 تاریخ ثبت : 1396/11/23 10:18 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ جشنواره شترسواری

خلیج فارس: جشنواره بازی‌های بومی محلی و شترسواری - خراسان‌جنوبی

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667708_366.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667707_124.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667706_113.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667705_206.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667712_215.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667711_748.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667710_730.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667709_840.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667716_978.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667715_344.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667714_979.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667713_432.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667720_934.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667719_740.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667718_488.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667717_157.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667724_369.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667723_908.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667722_916.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667721_844.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667728_164.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667727_945.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667726_807.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667725_339.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667732_312.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667731_910.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667730_242.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667729_384.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667734_959.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/9/17/1667733_401.jpg

 کلمات کلیدی خبر : جشنواره شترسواری