پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/11/20 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1382938 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 41002402

کنگان

استانداری: تیم تخصصی تشکیل شد
ابراز نگرانی دوباره امام جمعه کنگان
انتقاد امام جمعه کنگان؛