پویاسامانه

پرسپولیس

با پادرمیانی حسین هدایتی؛
آقای گل ترانسفر می‎شود؟
-->