پویاسامانه

هاشمی

گفتاری به بهانه سوء تعبیر درباره یک جمله عادی
حواشی یک مصاحبه جنجالی