پویاسامانه

هاشمی

آیا پیکان حملات رادیکال ها به سمت ناطق نوری نشانه می رود؟