پویاسامانه

هاشمی رفسنجانی

آیا پیکان حملات رادیکال ها به سمت ناطق نوری نشانه می رود؟