پویاسامانه

هاشمی رفسنجانی

گفتاری به بهانه سوء تعبیر درباره یک جمله عادی