پویاسامانه

هاشمی رفسنجانی

بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد؛