پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4885364 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 10022281

نطق

انفعال و بی تدبیری متولیان استان و مرکزنشین
با نگاهی به موافقت اخیر مجلس
-->