پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29018951 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49353410

نطق

انفعال و بی تدبیری متولیان استان و مرکزنشین
با نگاهی به موافقت اخیر مجلس