پویاسامانه

مهرداد خدیر

پاسخی که به کار همه ما می آید
به بهانه واکنش های متفاوت به یک خبر
گفتاری به بهانه سوء تعبیر درباره یک جمله عادی
1 2 3 4
-->