پویاسامانه

عراق

با وجود تلاش اقلیت تندرو، مجلس به كلیات برجام رأی مثبت داد
-->