پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 28644099

روحانی

نگاهی به بحث پیگیری عدم کفایت رئیس جمهور توسط برخی نمایندگان