پویاسامانه

تحریم

دو ماه از تحریم قطر توسط عربستان و امارات گذشت
-->