پویاسامانه

تحریم

آنان می‌گویند ظریف ذهن مردم آمریکا را مشوش می‌کند
-->