پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 9050379 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/10/09 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2303278

انتخابات

خدری: تخلفات در نتیجه موثر نبود
در حاشیه پاسکاری فرمانداری و هیات نظارت استان؛
نمایندگان: فرماندار مستندات تخلف را ارسال نکرد/ جمشیدی: مدارک در اختیار هیات نظارت استان است
-->