پویاسامانه

استقلال

مادر شاکر: فقط می‌خواستیم حقیقت اثبات شود
-->