پویاسامانه

آمریکا

آزادی تفنگداران آمریکایی تدبیر توام با گذشت و عقلانیت بود
سپاه: دستگیرشدگان در محل مناسبی نگهداری می‌شوند
-->