پویاسامانه

آمریکا

نخستین گزارش رسمی آمریکا از ماجرای تفنگداران:
دو بدرقه متفاوت برای بازداشت شدگان انگلیسی و آمریکایی
-->