تصاویر/ مدرسه طبیعت گیلان
عکس: عباس عاشوری
كدخبر: id-217785
تاريخ: 2018-09-11 17:59:29

مدرسه طبیعت فضایست در دل طبیعت. بدون دیوار و کلاس درس. جایی برای بازیهای رها و خودانگیخته کودکان. مکانی که کودکان مختارند خود فعالیتهایشان را انتخاب کنند. یا به بازی ولنگارانه و رها در طبیعت بپردازند یا در کنار تسهیلگران مدرسه که مهارتی در یک کار یا هنری دارند تجربه ساختن را بیاموزند. تجربه ای از جنس عمل کردن. تجربه خواستن توانستن است. تلاش تیم تسهیلگری در مدارس طبیعت بر آن است که بستر مناسبی را در محل مدرسه فراهم آورد، بستری غنی که کودک در مواجه شدن با آن بتواند انتخاب کند که چه فعالیتی را انجام دهد و هوشهای هشتگانه کودک در این مسیر قلقلک داده می شود تا شاید کودکان بدون فشار کلاسهای رایج آموزشی، خود به تنهایی سراغ مهارتی بروند که در آن توانمند هستند. مدرسه طبیعت تنها برای پرکردن اوقات فراغت کودکان نیست. مکانیست برای بالندگی روح و روان و توانمندیهایشان.

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599752_503.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599753_193.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599754_215.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599755_499.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599756_328.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599757_665.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599758_451.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599759_915.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599760_453.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599761_683.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599762_620.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599763_977.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599764_325.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599765_291.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599766_686.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599767_134.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599768_939.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599769_202.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599770_866.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599772_104.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599785_645.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599786_449.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599787_494.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599788_714.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599789_208.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599790_525.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599791_503.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599792_425.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599793_978.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599794_352.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599795_595.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599796_615.jpg