تصاویر/ آغاز عملیات بیت‌المقدس 7
23 خرداد 1367 عملیات بیت المقدس 7 با رمز «یا ابا عبدالله الحسین» در منطقه عملیاتی شلمچه آغاز شد.
كدخبر: id-203240
تاريخ: 2018-06-13 10:59:05

http://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467174.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467175.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467176.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467177.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467178.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467179.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467180.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467181.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467182.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467183.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467184.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467185.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467186.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467187.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467190.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467191.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467192.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467193.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467194.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467195.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467196.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467197.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467198.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467199.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467200.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467201.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467202.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467203.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970308/3632504/n3632504-6467204.jpg