تصاویر/ سفالگری در همدان
عکس: عبدالرحمن رافتی
كدخبر: id-202942
تاريخ: 2018-06-11 11:23:25

سفالگری در لالجین همدان - به مناسبت روز صنایع دستی

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140122614384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140138214384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140150714384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140163214384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140191314384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/139703201114026914384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140221014384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140228814384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140244414384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140261614384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140275714384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140286614384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140292914384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140311614384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140342914384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140328814384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140350714384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140366314384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/139703201114046914384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140449114384324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/20/1397032011140392914384324.jpg