پایگاه خبری خلیج فارس - دیدار مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر از هفته نامه و پایگاه خبری «خلیج فارس»

دیدار مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر از هفته نامه و پایگاه خبری «خلیج فارس»

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/10/01 12:18