پایگاه خبری خلیج فارس - حضور شهروندان کوچه تنگسیر در دفتر «خلیج فارس» در اعتراض به شهرداری

حضور شهروندان کوچه تنگسیر در دفتر «خلیج فارس» در اعتراض به شهرداری

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/08/06 12:37