پایگاه خبری خلیج فارس - دیدار شهردار بوشهر از دفتر هفته نامه و پایگاه خبری «خلیج فارس»

دیدار شهردار بوشهر از دفتر هفته نامه و پایگاه خبری «خلیج فارس»

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/07/16 01:03