پایگاه خبری خلیج فارس - بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از دفتر هفته نامه و پایگاه خبری «خلیج فارس»

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از دفتر هفته نامه و پایگاه خبری «خلیج فارس»

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/05/31 01:29