پایگاه خبری خلیج فارس - نشست صمیمی شهردار بوشهر با خبرنگاران

نشست صمیمی شهردار بوشهر با خبرنگاران

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/05/25 01:06