پایگاه خبری خلیج فارس - سازه قدیمی و غیراستاندارد در ساحل شغاب

سازه قدیمی و غیراستاندارد در ساحل شغاب

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/04/07 02:28