پایگاه خبری خلیج فارس - بازدید مدیرکل دامپزشکی و رئیس نظام دامپزشکی استان از دفتر هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی خلیج فارس

بازدید مدیرکل دامپزشکی و رئیس نظام دامپزشکی استان از دفتر هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی خلیج فارس

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1398/02/31 01:01