پایگاه خبری خلیج فارس - سالن 700 نفری بوشهر در آستانه بهره برداری

سالن 700 نفری بوشهر در آستانه بهره برداری

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1397/11/26 11:59