پایگاه خبری خلیج فارس - بازدید مدیر شعب بانک رفاه استان بوشهر از هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی «خلیج فارس»

بازدید مدیر شعب بانک رفاه استان بوشهر از هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی «خلیج فارس»

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1397/11/18 12:45