پایگاه خبری خلیج فارس - بازدید خبرنگاران از سد رئیسعلی دلواری

بازدید خبرنگاران از سد رئیسعلی دلواری

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1397/10/19 10:25