پایگاه خبری خلیج فارس - بازدید مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر از هفته نامه «خلیج فارس»

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر از هفته نامه «خلیج فارس»

عکس: عبدالحمید زنده بودی - فریده جعفری زاده تاریخ:1397/04/26 03:25