پایگاه خبری خلیج فارس - حضور ابوذر دهدار رئیس شورای شهر بوشهر در دفتر هفته نامه و سایت «خلیج فارس»

حضور ابوذر دهدار رئیس شورای شهر بوشهر در دفتر هفته نامه و سایت «خلیج فارس»

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1397/04/10 01:25