پایگاه خبری خلیج فارس - مراسم فرهنگی و ضیافت افطار نابینایان و معلولین بوشهر

مراسم فرهنگی و ضیافت افطار نابینایان و معلولین بوشهر

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1397/03/24 11:54