پایگاه خبری خلیج فارس - خشکسالی در استان بوشهر

خشکسالی در استان بوشهر

عکس: وحید عبیدی تاریخ:1397/01/23 02:09