پایگاه خبری خلیج فارس - نشست خبری سکینه الماسی نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در دفتر هفته نامه خلیج فارس

نشست خبری سکینه الماسی نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در دفتر هفته نامه خلیج فارس

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1396/09/23 19:50