پایگاه خبری خلیج فارس - نشست خبری ابوذر دهدار رئیس شورای شهر بوشهر

نشست خبری ابوذر دهدار رئیس شورای شهر بوشهر

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1396/06/21 01:20