پایگاه خبری خلیج فارس - جشن نیمه شعبان در بـوشهر

جشن نیمه شعبان در بـوشهر

جشن های مردمی به مناسب نیمه شعبان در شهر بوشهر./ عکس: آریادخت جهانبخشان تاریخ:1394/03/11 07:52:39