پایگاه خبری خلیج فارس - نشست خبری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر

نشست خبری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر

عکس: فریده جعفری زاده تاریخ:1395/05/19 02:35:31